วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9


                                              ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 9

                                 รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561          วันนี้ได้นำเสนอเนื้อหาที่แต่ละกลุ่มจากหัวข้อที่ได้ไปคว้าในหัวข้อ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บบล็อกซึ่งมีหัวข้อในการนำเสนอดังนี้
    1. ความหมายของเว็บบล็อก
    2. ลักษณะสำคัญของเว็บบล็อก
    3. ข้อดี/ข้อเสียของการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก
    4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อก

หลังจากการนำเสนอเสจอาจารย์ได้ Comment และชื่นชมการนำเสนอ


วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8

                                                        ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 8

                                 รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 เดือนกันยายน  พ.ศ.2561


อาจารย์ได้นัดเรียนชดประเด็นในหัวข้อที่พูดคุย มีดังนี้

         1. อาจารย์ได้มอบงานเดี่ยวที่ต้องสอนด้วยภาษาอังกฤษ  10 คะแนน แต่ถ้านักศึกษาพรีเซ้นงานโดยใช้ภาษาไทยบางคำอาจจะโดนหักคะแนนเหลือ 8 คะแนน  อาจนักศึกษาพรีเซ็นงานโดยใช้ภาษาไทยคะแนนก็อาจจะลบตามเหลือ 5 คะแนน
         2. อาจารย์ได้มอบหมายงานกลุ่มซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง  หัวข้อใหม่ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนด คือ วิชาวิทยาการคำนวณ

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7

                                                 ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 7

                                 รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 13 เดือนกันยายน  พ.ศ.2561

          อาจารย์ได้มอบหมายงานให้นักศึกษาไปพบนายไฮดี แวเด็ง ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ที่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ อาคารศูนย์วิทยาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีการพูดคุยเรื่องการอัดวีดีโอเกี่ยวกับการทดลองของนักศึกษา โดยแบ่งกลุ่มตามที่อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเว็บช่วยสอน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ผู้สอนได้กำหนดไว้

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6


                                     ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6

                                 รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561อาจารย์ได้เกรน บทที่ 2  ที่สอนเมื่อคาบที่ผ่านมา เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนในสัปดาห์นี้เรียนบทที่ 3 เรื่อง ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ ซึ่งมีหัวข้อดังนี้
    1. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บต่างๆ
    2. การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บต่างๆ
    3. หลักการออกแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model
    4. กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน

    5. e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 5

                                                  ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 5
                                 รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561

             วันนี้อาจารย์ได้สอน เรื่อง การเรียนการสอนของรายวิชาเว็บช่วยสอน วันนี้เป็นการเรียนชดอีกวันหนึ่งเนื่องจากเวลาเรียนไม่เพียงพอต่อเนื้อหาที่ต้องเรียน และเรียนเรื่อง มาตราฐานบทเรียนผ่านเว็บ อาจารย์ได้อธิบายในหัวข้อย่อยของแต่ละกลุ่มแนะนำประเด็นที่สามารถนำเสนอหรือสามารถเอาเนื้อหาเพิ่มเติมได้

             ในตอนท้ายคาบอาจารย์ได้ให้นักศึกษาเข้าใช้  Cacoo ซึ่งเป็นเครื่องมือในการใช้ทำแผนภาพหรือ Mindmapping ได้และสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยการแชร์ผ่านอีเมล์


วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 4

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 4
                                     รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 09 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 กลุ่มที่ 2 
          กลุ่มเราได้ออกมานำเสนอในหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีหัวข้อในการนำเสนอดังนี้
      - นิยามการจัดการเรียนรู้ของครูที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีเทคนิคการสอน
     - ประโยชน์ของวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
     - ข้อดี และ ข้อจำกัด ของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
     - การประยุกต์ใช้ในการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 3

 ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 3
                                     รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 2  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
อาจารย์มอบหมายงาน บทที่ 2 

การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยให้นักศึกษาแต่ละทีมศึกษาในสิ่งที่อาจารย์ให้หัวข้อที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาหาข้อมูลในการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนให้มากที่สุดเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
กลุ่มที่ 2 ได้หัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัหาเป็นฐาน

กลุ่มเราได้มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนภายในกลุ่ม  โดยการแบ่งการหาข้อมูลเป็นทีละส่วน จากนั้นทำสไลคนำเสนอ เพื่อนำเสนอในสัปดาห์ถัดไป

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 2

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 2

อาจารย์ให้แบ่งทีม และการจัดการในทีม ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกดังนี้

1. นายนัสรี แปแนะ  รหัสนักศึกษา 405809004 
2. นางสาวนูรุลอิฮซาน มะแซ รหัสนักศึกษา 405809009
3. นางสาวพาตีเมาะ ซาเฮาะ รหัสนักศึกษา 4058090
4. นายอารีฟิน มะแอ รหัสนักศึกษา 405809029 


โดยอจารย์ได้มอบหมายงานทีมดังนี้

          ให้แต่ละทีมศึกษาเทคนิคการสอนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และเลือกมา 1 วิธี ซึงในทีมผม ได้เลือก การจัดการเรียนรู้ผ่านบล็อก ในการศึกษาในครั้งนี้          จากนั้นกลุ่มผมได้นัดกันที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เพื่อบ่งหน้าที่ของแต่ละคนในการค้นหาข้อมูลในหัวข้อเรื่อง รูปแบบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้เลือกมาข้างต้น

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่1

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่1
สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอนซึ่งมีเนื้อดังต่อไปนี้
1.อาจารย์ได้อธิบายรายละเอียดของรายวิชาเว็บช่วยสอน ซึ่งจะมีงานเรียนการสอนอย่างไหร่บ้าง
และมีเนื้อหาหลักๆอะไรบ้าง
2.อาจารย์ได้พูดเรื่องแผนการเรียนรู้ของรายวิชาเว็บช่วยสอน ซึ่งจะมีหัวข้อสำคัญๆ ดังต่อไปนี้
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
-การทำงานเป็นกลุ่ม
-การทำสไลคแบบอินโฟกราฟฟีก
-แนะนำการทำวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยนมากที่สุด
3.อาจารย์ได้แนะนำเกี่ยวกับการสอนผ่านเว็บ/ออนไลน ที่จะไปสอนในอนาคตข้างหน้า
4.วิธีการประยุกต์เครื่องมือต่างๆที่จะใช้ในการสอนในอนาคต
5.การเรียน web-Based learning และ project-Based learning
6.ทำpretestแนะนำแหล่งเรียนรู้สื่อบทความสั้นที่เปนภาษาอังกฤษ


วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่12 นำเสนอความรู้และประสบการณ์

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่12 นำเสนอความรู้และประสบการณ์
   
                                  สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
                                         (Information Management for Education : IME)          ในวันนี้กลุ่ม lusaino ในวันนี้ได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับความรู้และประสบการณ์ในการลงพื้นที่ของโรงเรียนคือโรงเรียนดำรงวิทยาและโรงเรียนคัมภีร์วิทยา โดยสองโรงเรียนได้เข้าโครงการของ SMP ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการนี้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีคุณภาพมากขึ้นจากนั้นได้นำเสนอโครงการเกี่ยวกับระบบกิจกรรมนักเรียน ได้นำเสนอ  flowchart ถึงการเชื่อมโยงของระบบกิจกรรมนักเรียน จากนั้นได้นำเสนอ ข้อมูลต่างของระบบกิจกรรมนักเรียน ที่กลุ่ม lusaino จะสร้างขึ้น หลังจากการนำเสนอเสร็จ อาจารย์ได้เสนอเพิ่มเติ่มในเรื่องของ flowchart และอาจารย์ได้แนะนำการใช้สื่อบนอินเตอร์เน็ต ในเรื่องการโพตส์สาธารณะ ควรที่จะมีจริยธรรมในการใช้สื่อหรือโพตส์ข้อมูลต่างๆ และ

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที 11 เรียนเพิ่มเติมเสริมความรู้

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที 11 เรียนเพิ่มเติมเสริมความรู้


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที 11
เรียนเพิ่มเติมเสริมความรู้
                                    สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
                                         (Information Management for Education : IME)
           อาจารย์ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้นัดนักศึกษาเรียนเพิ่มเติม ณ ห้องสมุด ชั้น 6 
ซึ่งอาจารย์ได้ให้ความรู้ต่าง ดังนี้
1. Big data คือข้อมูลทุกอย่าง ทั้งข้อมูลมาจากภายในและภายนอก ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ด้วยหลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าจะนำข้อมูลเหล่านั้นขึ้นยุวกับนักศึกษาจะนำความรู้นี้ไปใช้ในอนาคตในด้านใด
2. ระบบการตัดสินใจ DSS เป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอนหรือกึ่งโครงสร้าง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจจะใช้กับบุคคลเดียวหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่มนอกจากนั้น ยังมีระบบสนับสนุนผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
3. ระบบบริหารเฉพาะ
คุณสมบัติของระบบ EIS
3.1 มีการใช้งานบ่อย
3.2 ไม่ต้องมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
3.3 ความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร
3.4 การใช้งานใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม
3.5 การสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีโครงสร้างแน่นอน
4. ระบบปัญญาประดิษฐ์
เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียน แบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้หรือมีปัญญานั่นเอง ปัญญานี้มนุษย์เป็นผู้สร้างให้คอมพิวเตอร์จึงเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ มุมมองต่อAIที่แต่ละคนมีอาจไม่เหมือนกัน
5. อาจารย์ให้ศึกษาสัญลักษณ์สร้างความสัมพันธ์ข้อมูล

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 ประชุมการทำงานของกลุ่ม

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 ประชุมการทำงานของกลุ่ม


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : ประชุมสรุปการทำงาน การลงพื้นที่
                                      สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
                                            (Information Management for Education : IME)          ในวันนี้ สมาชิกกลุ่มได้นัดกันเพื่อสรุปผลการลงพื้นที่จากนั้นได้ทำการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการลงพื้นที่โรงเรียนดำรงวิทยา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลที่ทุกคนได้จดมากับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อนำไปออกแบบแล้วพัฒนาระบบกิจกรรมนักเรียนที่จะาร้างขึ้น จากการรวบรวมความคิดและข้อมูลต่างๆนั้นได้พบว่าทางโรงเรียนนั้นประสบปัญหาอะไร มีข้อดี ข้อเสีย อย่างไหร่
จากการประชุมครั้งนี้ได้สรุปผลการประชุมดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนดำรงวิทยา
2. ระบบการบริหารงานของทางโรงเรียน
3.ระบบสารสนเทศของโรงเรียนที่ใช้งานปัจจุบันและกำลังจะใช้ในอนาคต
4.ปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาระบบสารสนเทศของมทางโรงเรียน
5.ข้อเสนอแนะของทางโรงเรียนในการสร้างระบบกิจกรรม

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 9 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน (สถานที่จริง) เป็นฐาน
ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 9 กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน (สถานที่จริง) เป็นฐาน

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน (สถานที่จริง)

สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
 (Information Management for Education : IME)

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ 2561


           วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. อาจารย์จะจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดย ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียนเพื่อใช้ประกอบการทำ
โครงงาน โดยทีมของผมได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนดำรงวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา
           จากการลงพื้นที่ได้พบปัญหา และวิธีการดำเนินงานต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน และได้สอบถามเกี่ยวกับระบบกิจกรรมของทางโรงเรียนดำรงวิทยา เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปสร้างระบบกิจกรรมต่อไป สมาชิกในกลุ่มที่ 3
1.นายนัสรี แปแนะ
       2.นายธีรภัทร ปิยะเขตร
           3.นางสาวกัรมียะห์ ดาฮามิ
       4.นางสาวสุไรนีย์ มะเร้ะ
         5.นางสาวอามานี โต๊ะทา