วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 1 : แนะนำรายวิชาและการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือต่างๆ

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 1 : แนะนำรายวิชาและการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือต่างๆ  สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา

  (Information Management for Education : IME)

  ครั้งที่ 1


      ซึ่งมีหัวข้อสำคัญดังนี้
  1.อาจารย์ได้แนะนำการใช้ bogger  เพื่อที่จะให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือและวิธีการใช้ประโยชน์จาก bogger 
    2.อาจารย์ได้นำเสนออธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาคราวๆของรายวิชาก่อนเข้าสู่บทเรียน เพื่อที่จะให้นักศึกษาได้ทราบ และ ยังสามารถศึกษาหาข้อมูลก่อนเรียนได้
    3.อาจารย์ได้แนะนำรายละเอียดวิชา (มคอ.3) เพื่อให้นักศึกษาเข้่ใจรายละเอียดของวิชาที่จะเรียน
    4.อาจารย์ได้แนะนำให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในชุมชน วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา ของ Google+
    5. อาจารย์ได้แนะนำให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของรายวิชาใน e-learning 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น