วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 4 : บทที่ 2 เรื่องสารสนเทศด้านการศึกษา
1.อาจารย์ได้แนะนำวิธีการนำเสนอที่ดี โดยอาจารย์ได้แนะนำเว็บ presentation magazine เกี่ยวกับวิธีการนำเสนอได้ง่าย ผู้ฟังสามารถมองเห็นภาพ คนนำเสนอควรที่จะต้องเตรียมความพร้อมมากน้อยแค่ไหน
2.อาจารย์ให้ฝึกภาษา อังกฤษ เพราะในอนาคตครูจะต้องเก่งภาษาอังกฤษ
3.เริ่มเข้าสู่ บทที่ 2 เรื่องสารสนเทศด้านการศึกษา  ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของชาติ  กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 20 ปี  เน้นกรณีศึกษาการพัฒนาคลังข้อมูลด้านการศึกษา สารสนเทศด้านการศึกษากับผลการพัฒนา NEIS ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียนสามารถนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในวิชาชีพได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้                - อธิบายกรอบแนวคิดการจัดการศึกษาของชาติตามแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้         - อธิบายถึงความสำคัญและความเป็นมาของการพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษาแห่งชาติ (NIES) ได้         - อภิปรายถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของไทยได้         -อภิปรายถึงสาระสำคัญของสารสนเทศด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้4.อาจารย์ได้แนะนำเว็บ project based learning ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
5.อาจารย์ได้แนะนำให้ไป ศึกษาข้อมูลด้วย Google Search อย่างมืออาชีพ  https://pakornkrits.files.wordpress.com/2012/11/google1-1.pdf 
6.อาจารย์ได้มอบหมายงาน ในบทที่ 2 เรื่องวิเคราะห์ สังเคราะห์สารสนเทศการศึกษาของประเทศและจังหวัดชายแดนใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น