วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที 11 เรียนเพิ่มเติมเสริมความรู้

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที 11 เรียนเพิ่มเติมเสริมความรู้


ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที 11
เรียนเพิ่มเติมเสริมความรู้
                                    สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
                                         (Information Management for Education : IME)
           อาจารย์ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้นัดนักศึกษาเรียนเพิ่มเติม ณ ห้องสมุด ชั้น 6 
ซึ่งอาจารย์ได้ให้ความรู้ต่าง ดังนี้
1. Big data คือข้อมูลทุกอย่าง ทั้งข้อมูลมาจากภายในและภายนอก ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ได้ด้วยหลายวิธี ขึ้นอยู่กับว่าจะนำข้อมูลเหล่านั้นขึ้นยุวกับนักศึกษาจะนำความรู้นี้ไปใช้ในอนาคตในด้านใด
2. ระบบการตัดสินใจ DSS เป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอนหรือกึ่งโครงสร้าง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอาจจะใช้กับบุคคลเดียวหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่มนอกจากนั้น ยังมีระบบสนับสนุนผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
3. ระบบบริหารเฉพาะ
คุณสมบัติของระบบ EIS
3.1 มีการใช้งานบ่อย
3.2 ไม่ต้องมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
3.3 ความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้ากันได้กับรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร
3.4 การใช้งานใช้ในการตรวจสอบ ควบคุม
3.5 การสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีโครงสร้างแน่นอน
4. ระบบปัญญาประดิษฐ์
เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งของวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำให้คอมพิวเตอร์มีความสามารถคล้ายมนุษย์หรือเลียน แบบพฤติกรรมมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถในการคิดเองได้หรือมีปัญญานั่นเอง ปัญญานี้มนุษย์เป็นผู้สร้างให้คอมพิวเตอร์จึงเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ มุมมองต่อAIที่แต่ละคนมีอาจไม่เหมือนกัน
5. อาจารย์ให้ศึกษาสัญลักษณ์สร้างความสัมพันธ์ข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น