วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 6 : การทำงานเป็นทีม

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 6 : การทำงานเป็นทีม

สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
(Information Management for Education : IME)


อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ได้มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มทำกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน โดยการใช้ห้องสืบค้นในห้องสมุดหรือสถานที่อื่นๆในมหาลัย และร่วมกันหาข้อมูลที่มอบหมายโดยงานที่อาจารย์มอบหมายนั้นจะมีอยู่ 2 เรื่องด้วยกัน ได้แก่
1) ให้นักศึกษานำเสนอสารสนเทศทางการศึกษา ในบทที่ 2 และหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพิ่มเติ่ม
2) หลังจากหาข้อมูงจากแหล่งต่างๆมาได้แล้วให้แต่ละกลุ่มนำเสนอ Proposal ในเรื่องของกลุ่มนั้นๆ โดยวิธีการนำเสนอของแต่ละกลุ่มนั้นจะเป็นการนำเสนอโดยใช้ Google Slide  ซึ่งกลุ่มของผมจะให้สมาชิกแต่ละคนทำหน้าที่ ที่แตกต่างกันไปตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าเพื่อให้การทำงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น