วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่8 ฟังบรรยายพิเศษโดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

ผลการเรียนรู้รายวิชา IME ครั้งที่ 8 : ฟังบรรยายพิเศษ โดย พ.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ


 ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8 : ฟังบรรยายพิเศษด้วย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

สรุปผลการเรียนรู้วิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา
    (Information Management for Education : IME)
            องค์มนตรีตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา บรรยายพิเศษ เรื่องพระราโชบายและพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ท่านได้เน้นย้ำในเรื่องระดับการศึกษาที่สอดคล้องความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติ

         วันนี้ (22ก.พ.61) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อเวลา 11.30 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พร้อมบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกคน นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์ทุกคนได้เข้าร่วมรับฟังบรรยายให้กับนักศึกษาเป็นจำนวนทั้งหมด 1,200 คน ท่านได้น้อมนำพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีความสอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาถ่ายทอดให้แก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ให้คณะครูอาจารย์ นิสิตนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่และเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ได้ทรงมีต่อการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญในพระราโชบาย ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานมอบไว้ อันถือเป็นสิ่งสำคัญล้ำค่าที่ทุกคนควรจะได้นำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างแท้จริง และมีพระราชดำริให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อยกระดับการศึกษาให้ตรงความต้องการของสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี การกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตครู 5 ปี ให้เป็นครูมืออาชีพ น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาท้องถิ่น คือ ต้องมีความรอบรู้ในศาสตร์สาขาวิชา เชี่ยวชาญการจัดการเรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีจิตอาสา โดยพัฒนารายวิชาศาสตร์พระราชาเป็นวิชาชีพของการศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีความรู้เกี่ยวกับท้องถิ่น และภูมิใจในท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น