วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่1

ผลการเรียนรู้รายวิชา WBI ครั้งที่1
สรุปผลการเรียนรู้วิชาเว็บช่วยสอนซึ่งมีเนื้อดังต่อไปนี้
1.อาจารย์ได้อธิบายรายละเอียดของรายวิชาเว็บช่วยสอน ซึ่งจะมีงานเรียนการสอนอย่างไหร่บ้าง
และมีเนื้อหาหลักๆอะไรบ้าง
2.อาจารย์ได้พูดเรื่องแผนการเรียนรู้ของรายวิชาเว็บช่วยสอน ซึ่งจะมีหัวข้อสำคัญๆ ดังต่อไปนี้
จุดมุ่งหมายของรายวิชา
-การทำงานเป็นกลุ่ม
-การทำสไลคแบบอินโฟกราฟฟีก
-แนะนำการทำวิจัยที่สามารถนำไปใช้ในโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยนมากที่สุด
3.อาจารย์ได้แนะนำเกี่ยวกับการสอนผ่านเว็บ/ออนไลน ที่จะไปสอนในอนาคตข้างหน้า
4.วิธีการประยุกต์เครื่องมือต่างๆที่จะใช้ในการสอนในอนาคต
5.การเรียน web-Based learning และ project-Based learning
6.ทำpretestแนะนำแหล่งเรียนรู้สื่อบทความสั้นที่เปนภาษาอังกฤษ


1 ความคิดเห็น:

  1. ควรบันทึกผลการเรียนรู้แต่ละครั้งให้เป็นปัจจุบันครับ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแต่ละครั้ง

    ตอบลบ