วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 3

 ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 3
                                     รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 2  เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
อาจารย์มอบหมายงาน บทที่ 2 

การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ โดยให้นักศึกษาแต่ละทีมศึกษาในสิ่งที่อาจารย์ให้หัวข้อที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาหาข้อมูลในการเรียนการสอนในการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนให้มากที่สุดเพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้จักแนวทางการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
กลุ่มที่ 2 ได้หัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัหาเป็นฐาน

กลุ่มเราได้มีการแบ่งหน้าที่ชัดเจนภายในกลุ่ม  โดยการแบ่งการหาข้อมูลเป็นทีละส่วน จากนั้นทำสไลคนำเสนอ เพื่อนำเสนอในสัปดาห์ถัดไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น