วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 4

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 4
                                     รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 09 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 กลุ่มที่ 2 
          กลุ่มเราได้ออกมานำเสนอในหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน โดยมีหัวข้อในการนำเสนอดังนี้
      - นิยามการจัดการเรียนรู้ของครูที่เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มีเทคนิคการสอน
     - ประโยชน์ของวิธีการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 
     - ข้อดี และ ข้อจำกัด ของการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
     - การประยุกต์ใช้ในการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น