วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6


                                     ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 6

                                 รายวิชาเว็บช่วยสอน(Web-based Instruction: WBI)

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561อาจารย์ได้เกรน บทที่ 2  ที่สอนเมื่อคาบที่ผ่านมา เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของผู้เรียนก่อนเรียนในสัปดาห์นี้เรียนบทที่ 3 เรื่อง ภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนสอนผ่านเว็บ ซึ่งมีหัวข้อดังนี้
    1. ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนบนเว็บต่างๆ
    2. การพัฒนาและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเว็บต่างๆ
    3. หลักการออกแบบการจัดการเรียนการสอนบนเว็บตามแบบแนวทาง ADDIE Model
    4. กรณีศึกษา Thai MOOC แนวคิดการเรียนการสอนบนเว็บระบบเปิดสำหรับมหาชน

    5. e-Learning ก้าวไปสู่ m-Learning

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น